Hoi! Wij zijn druk bezig deze site voor je te laden...

Algemene voorwaarden Diksap 24-05-2018 – download

Leverancier/ wij: de besloten vennootschap Covelt B.V
Afnemer/hij: eenieder die met leverancier een overeenkomst sluit, heeft gesloten of over de sluiting daarvan onderhandelt betreffende de verkoop en/of levering van goederen.

Toepasselijkheid:
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen/offertes, alle door ons aanvaarde offertes en/of aanbiedingen van Afnemer, alle uit overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomst, alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, verricht door Leverancier, alsmede in de toekomst met Leverancier aan te gane rechtsverhoudingen.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Offertes:
3. Offertes zijn vrijblijvend en onverbindend. Leverancier is eerst gebonden nadat deze de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
4. Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door Leverancier onder normale omstandigheden op basis van bij leverancier bekende gegevens en gedurende gebruikelijke werkuren, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

Prijs:
5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de prijs een netto prijs, exclusief omzetbelasting, leveringskosten, servicekosten en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden. De prijs is gebaseerd op levering af fabriek, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6. Indien na de datum van aanbieding en van bevestiging de prijs van grondstoffen, hulpmaterialen, loonkosten, vrachtkosten, waarde van de valuta of door enige andere omstandigheid de grondslag van de berekening van Leverancier wijzigt, zulks uitsluitend ter beoordeling van Leverancier, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs evenredig te verhogen. Ingeval van een prijsverhoging van meer dan 10 % en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat Leverancier kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen. Na het verstrijken van deze termijn vervalt deze bevoegdheid.

Levering:
7. De levertijd gaat in nadat Leverancier de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De opgegeven of overeengekomen levertijd is een opgave bij benadering. De overschrijding is niet aan een maximum gebonden, indien de overschrijding van de levertijd niet krachtens wet, overeenkomst of verkeersopvatting is te wijten aan Leverancier.
8. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, wordt de levering geacht plaats te hebben gevonden zodra het vervoermiddel beladen is. In geval van een franco levering wordt de levering geacht plaats te hebben gevonden op het moment dat het vervoermiddel de opgegeven losplaats heeft bereikt. Lossing geschiedt voor rekening van Afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de levering plaats op de tijdstippen, die Leverancier tijdig en, indien mogelijk, in overleg met Afnemer heeft opgegeven. Afnemer is gehouden het door Leverancier geleverde op het vastgestelde tijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder opslag-, vracht- en stallingkosten) conform het bij leverancier of plaatselijk geldende tarief ten laste van Afnemer komen.
10. Leverancier mag tot 10 % minder of meer van de gecontracteerde hoeveelheid leveren. Deelleveringen zijn toegestaan. Iedere (deel)levering mag vervolgens apart worden gefactureerd en dient als zelfstandige factuur te worden betaald.

Betaling:
11. Voorzover niet schriftelijk andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen acht dagen na factuurdatum, Na het verstrijken van deze termijn is Afnemer van rechtswege in verzuim.
12. Verrekening met vorderingen, die de afnemer op Leverancier stelt te hebben, is uitgesloten.
13. Indien Afnemer met betaling van enige vordering jegens Leverancier in gebreke is, heeft Leverancier het recht de verdere uitvoering van alle tussen Leverancier en Afnemer lopende overeenkomsten op te schorten, tot die betaling is geschied, terwijl, ook indien anders is overeengekomen, over de verdere levering contante betaling kan worden geëist. Het hier bepaalde geldt ook bij betwisting van de vordering. Indien naderhand de Afnemer in het gelijk mocht worden gesteld, kan Leverancier nimmer schadeplichtig zijn.
14. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Afnemer van rechtswege zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1 % per maand, of de wettelijke rente, indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn.
15. Bij niet-betaling binnen de betalingstermijn is Afnemer incassokosten verschuldigd van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,–.
16. De door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde renten, kosten en boetes ver vervolgens ter voldoening van vorderingen uit overeenkomst, die het langst opeisbaar zijn, zelfs indien Afnemer meedeelt dat de voldoening op een andere vordering ziet.
17. Ingeval van liquidatie, insolventie, aanvraag faillissement, of surséance van betaling van Afnemer zijn de vorderingen van Leverancier, uit welken hoofde dan ook, bij Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
18. Leverancier heeft te allen tijde het recht zekerheid, in welke vorm dan ook, te verlangen van Afnemer voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Indien Afnemer niet voldoet aan het verzoek tot het stellen van zekerheid, heeft Leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden of de verplichtingen op te schorten.

Eigendomsvoorbehoud:
19. Alle aan de Afnemer geleverd goederen blijven tot het moment van volledige betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, met inbegrip van rente en kosten, eigendom van Leverancier. Afnemer is, alvorens volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom daarvan over te dragen, behoudens in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Bij overtreding hiervan wordt, welke betalingscondities ook van toepassing zijn, het restant van de koopsom terstond en ten volle opeisbaar.

Overmacht:
20. Indien leverancier door overmacht wordt verhinderd de koopovereenkomst verder uit te voeren, is zowel Afnemer als Leverancier gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat dit Afnemer enige aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voorzover leverancier ten gevolge van deze ontbinding een voordeel zou genieten, dat Leverancier bij behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet zou hebben gehad.
21. Onder overmacht is mede begrepen elke omstandigheid die buiten ons toedoen is ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden wordt verhinderd . Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: verlies, beschadiging en/of vertraging tijden en door transpost, extreem ziekteverzuim en wilde staking van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Leverancier of bij diens leveranciers en nationale rampen.

Aansprakelijkheid:
22. Behoudens opzet of grove schuld van Leverancier, is de aansprakelijkheid van Leverancier steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten, onverminderd het overige bepaalde in de wet deze voorwaarden.
23. Aansprakelijkheid is voorts in ieder geval beperkt tot het bedrag van de factuur terzake van de betreffende overeenkomst.

Vrijwaring:
24. Afnemer vrijwaart Leverancier voor iedere schade, die wordt geleden door een derde ten gevolge van het gebruik van goederen, die door Leverancier aan Afnemer zijn geleverd.

Reclame:
25. Leveringen vinden plaats overeenkomstig een door Afnemer goedgekeurd monster of een eerder gedane levering, welke als kwaliteitsreferentie dient. Reclames omtrent gewicht en/of uiterlijk waarneembare afwijkingen dienen plaats te vinden binnen 48 uur na ontvangst van de goederen. Reclames omtrent niet waarneembare afwijkingen dienen te worden gedaan binnen 48 uur na vaststelling en in geen geval later dan twee weken na ontvangst van de goederen. Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, aantal, mate of afwerking kunnen geen grond voor reclames opleveren.

Rechts- en forumkeuze:
26. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
27. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, evenals enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken.
28. Alle geschillen, voortvloeiende uit offertes/aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te ’s-Hertogenbosch.